Regulamin

Regulamin

uczestnictwa w Debacie pn. „Powietrze z klimatem”

w dniu 7 grudnia 2022 r.

(dalej: Regulamin)

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w Debacie pn. „Powietrze z klimatem” zwanej dalej Debatą.

  2. Organizatorem Debaty są:

   1. Miasto Poznań z siedzibą w Poznaniu (kod 61-841) przy pl. Kolegiackim 17,
    NIP: 209-000-14-40, (dalej „
    Urząd Miasta Poznania”) poprzez Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska;

   2. Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 14, 60-734 Poznań, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000202703, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym 352.666.000,00 PLN oraz rejestru czynnych podatników VAT - NIP 7770000488 (dalej „MTP”), numer telefonu MTP do kontaktu 61 869 2000, adres e-mail do kontaktu info@grupamtp.pl.

  1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.klimatisrodowisko.pl

 

 1. DEBATA „Klimat i powietrze”

 1. W ramach Debaty zaproszeni przez Urząd Miasta Poznania prelegenci przeprowadzają rozmowę/dyskusję online dla Uczestników w celu zgłębienia wiedzy na tematy związane z ochroną powietrza, przeciwdziałaniu zjawisku smogu oraz dążeniu do neutralności klimatycznej.

 2. W ramach Debaty zorganizowane zostaną bloki tematyczne:

Sesja I – Dążenie miasta do osiągnięcia neutralności klimatycznej;

Sesja II – Ochrona powietrza i walka ze smogiem;

 1. Debata odbywa się online, za pośrednictwem platformy PPV na stronie www.klimatisrodwisko.pl

 2. Udział w Debacie może wziąć każda osoba zainteresowana, pełnoletnia pod warunkiem uprzedniej akceptacji Regulaminu, rejestracji na zasadach określonych w Regulaminie i spełnienia warunków technicznych określonych w Regulaminie.

 3. Organizatorzy zastrzegają możliwość zmiany daty przeprowadzenia Debaty. W takim przypadku MTP poinformuje zarejestrowanych uczestników o zmianie terminu Debaty na adres e-mail podany przy rejestracji.

 4. Udział w Debacie jest nieodpłatny.

 5. Uczestnictwo online nie ma ograniczeń liczbowych.

 6. Uczestnicy ponoszą we własnym zakresie wszelkie koszty związane z zapewnieniem warunków technicznych, o których mowa w Regulaminie, niezbędnych do wzięcia udziału w Debacie online, zwłaszcza ewentualne opłaty związane uzyskaniem dostępu do Internetu.

 

 1. REJESTRACJA I UCZESTNICTWO

  1. W Debacie mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które pozytywnie przeszły proces rejestracji na zasadach określonych w niniejszym punkcie Regulaminu (dalej „Uczestnicy”).

  2. Rejestracja udziału w Debacie trwa od dnia 30.11.2022 r. godzina 10.00 do dnia rozpoczęcia Debaty 07.12.2022 r. Udział można rejestrować również w trakcie trwania Debaty.

  3. Rejestracja udziału w Debacie przeprowadzana jest za pośrednictwem strony internetowej www.klimatisrodwisko.pl (dalej „Strona”) i następuje na poniższych zasadach:

   1. osoba zainteresowana wypełnia i przesyła za pośrednictwem Strony Formularz Rejestracji dostępny na Stronie, podając w nim następujące obowiązkowe dane:

    • imię i nazwisko,

    • adres e-mail do kontaktu,

    • dane dotyczące zatrudnienia / działalności gospodarczej, tj. firma i stanowisko;

    • miasto

    • numer telefonu

   1. po weryfikacji Formularza Rejestracji, o którym mowa powyżej, MTP przesyła Uczestnikowi na adres e-mail podany w Formularzu Rejestracji potwierdzenie rejestracji udziału online w Debacie wraz z linkiem do Strony.

  1. Na adres e-mail Uczestnika zostanie wysłane powiadomienie przypominające o Debacie w dniu jej realizacji.

  2. Przesłanie Formularza Rejestracji za pośrednictwem Strony oznacza zaakceptowanie przez osobę zainteresowaną wszystkich postanowień Regulaminu.

  3. Formularze Rejestracyjne niekompletne, uzupełnione nieprawidłowo, niezgodnie z prawdą, lub przesłane po terminie nie skutkują prawidłową rejestracją i nie uprawniają do uczestnictwa w Debacie.

 

 1. WARUNKI TECHNICZNE UDZIAŁU W WEBINARZE

  1. Wzięcie udziału w Debacie wymaga następujących warunków technicznych:

a) dostęp do Internetu,

b) aktualna przeglądarka internetowa: Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge (dodatkowo wyłączenie Adblock oraz włączenie obsługi JavaScript i ciasteczek COOKIES w przeglądarce,

c) wymagania PPV STREAM znajdujące się na stronie https://ppv-stream.pl/pomoc-i-faq.html

 

 1. ZASADY UCZESTNICZENIA

 1. Dostęp do treści Debaty rozpocznie się w dniu Debaty wg sesji określonych w pkt II.2. Regulaminu. Uczestnik uzyskuje dostęp do Debaty poprzez wejście na Stronę, której adres (link) został przesłany wraz z potwierdzeniem rejestracji Uczestnika, zgodnie pkt III.4.2. Regulaminu.

 2. Uczestnik może się wycofać z udziału w Debacie w każdym momencie. W przypadku rezygnacji z udziału w Debacie przed jej rozpoczęciem (tj. do dnia 07.12.2022 r.), Uczestnik proszony jest o poinformowanie MTP na adres e-mail info@grupamtp.pl o rezygnacji z wyprzedzeniem. Rezygnacja prowadzi do odstąpienia od umowy (akceptacja Regulaminu i potwierdzenie rejestracji prowadzą do zawarcia umowy o uczestnictwo) i ma charakter definitywny, przy czym Uczestnik może ponownie zarejestrować się na Debatę w trybie i na zasadach określonych w Regulaminie, o ile rejestracja będzie otwarta.

 3. Uczestnicy Debaty mogą w jego trakcie zadawać pytania poprzez chat.

 4. Uczestnik zobowiązuje się do korzystania z chatu w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz Regulaminem. Uczestnik zobowiązuje się w szczególności, że udostępniane przez niego treści za pośrednictwem chatu nie będą naruszać dobrych obyczajów, w szczególności nie będą zawierać przekazów wulgarnych, kontrowersyjnych, pornograficznych, zniesławiających, nawołujących do dyskryminacji, rasizmu, totalitaryzmu, nienawiści lub treści obraźliwych, jak również nie będą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich (w szczególności dóbr osobistych). Uczestnik zobowiązany jest nie udostępniać za pośrednictwem chatu treści typu spam, flood, itp.

 5. W przypadku naruszania przez Uczestnika postanowienia pkt V.4., MTP może uniemożliwić Uczestnikowi dostęp do trwającej Debaty.

 6. MTP oświadcza, iż treści Debaty stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo autorskie (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062 ze zm.). Uczestnik nie ma prawa zwielokrotniania i/lub wprowadzania do obrotu treści Debaty oraz jakiegokolwiek innego udostępniania osobom trzecim ani też udzielania dalszych licencji.

 

 1. ZMIANY W ORGANIZACJI DEBATY

  1. Organizator może wprowadzić zmiany w programie Debaty, w tym w zakresie terminów lub tematów Debaty oraz zmodyfikować warunki techniczne oraz parametry Debaty z ważnych powodów. W takim przypadku Uczestnicy zostaną poinformowani na adres e-mail (jeżeli zmiana nastąpi z wyprzedzeniem) lub w trakcie Debaty, a każdy z Uczestników ma możliwość rezygnacji z udziału w Debacie na zasadach określonych w pkt V.2. W związku ze zmianą w programie Debaty lub warunków/parametrów Debaty Uczestnikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Organizatora.

 

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za (a) błędne podanie przez Uczestnika adresu e-mail służącego do rejestracji udziału w Debacie, uniemożliwiające wzięcie w niej udziału, (b) niespełnienie przez Uczestnika warunków technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie, (c) nieprawidłowe działanie urządzeń Uczestników, skutkujące brakiem możliwości wzięcia udziału w Debacie, (d) zdarzenia spowodowane siłą wyższą, (e) utracone korzyści, (f) wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas Debaty.

 2. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo, wyłącza się odpowiedzialność Organizatora za wszelkie skutki związane z korzystaniem przez Uczestników z Debaty, w tym za szkody z tego wynikłe lub niemożność korzystania z nich, w szczególności zaś za szkody wynikłe z wad/awarii/usterek. Ograniczenia odpowiedzialności nie dotyczą Uczestnika, w przypadku, gdy na mocy prawa nie jest dozwolone wyłączenie ani ograniczenie odpowiedzialności za szkody lub gdy szkoda spowodowana jest działaniem umyślnym.

 

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych są Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-734 Poznań, ul. Głogowska 14, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000202703, NIP 777-00-00-488, kapitał zakładowy – 352.666.000,00 PLN.

 2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych wyznaczonym u MTP jest możliwy pod adresem: iod@grupamtp.pl.

 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędne dla organizacji i przeprowadzenia Debaty oraz promocji Debaty.

 4. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U z 2019 r. poz. 1871 ze zm., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem.

 5. MTP pozyskuje dane osobowe Uczestników poprzez dobrowolne wysłanie przez Uczestników Formularza Rejestracji zawierającego te dane zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 6. Dane osobowe Uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 7. MTP może również przetwarzać dane osobowe Uczestników w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń pozostających w związku z Umową, co stanowi jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W takim przypadku dane osobowe będą przechowywane przez wynikający z przepisów prawa okres przedawnienia roszczeń lub czynów karalnych.

 8. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i rejestracja udziału stanowi zawarcie umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą. MTP może również przetwarzać dane osobowe Uczestników w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń pozostających w związku z organizowaną Debatą, co stanowi jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W takim przypadku dane osobowe będą przechowywane przez wynikający z przepisów prawa okres przedawnienia roszczeń lub czynów karalnych.

 9. W granicach przepisów prawa Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem, jednak cofnięcie zgody przed lub w trakcie wydarzenia uniemożliwi w nim udział. Uczestnik w granicach przepisów prawa ma również prawo wnieść sprzeciw względem przetwarzania jego danych osobowych, w przypadku gdy MTP przetwarza je w celu wynikającym z jego prawnie uzasadnionego interesu.

 10. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane na adres MTP lub wyznaczonego przez niego Inspektora Ochrony Danych.

 11. Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają, że przetwarzanie ich danych przez Organizatora narusza przepisy RODO.

 12. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Debacie.

 

 1. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące udziału w Debacie należy kierować w formie wiadomości mailowej na adres info@grupamtp.pl lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny MTP: Międzynarodowe Targi Poznańskie, ul. Głogowska 14, 60734 Poznań, z dopiskiem Uwagi „Debata…”.

 2. Uczestnik zostanie poinformowany o wyniku postępowania reklamacyjnego w drodze mailowej na adres e-mail podany przy Formularzu Rejestracji lub pisemnej na adres podany w reklamacji jako adres zwrotny.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin może zostać w każdej chwili zmieniony, przy czym zmiany te nie wpływają na prawa i obowiązki w stosunku do Uczestników zarejestrowanych przed zmianą, z zastrzeżeniem pkt VI Regulaminu.

 2. Wiadomości i wszelkie powiadomienia dla Uczestnika mogą być dokonywane w formie wiadomości elektronicznej na adres e-mail podany w Formularzu Rejestracji.

 3. Uczestnik niezwłocznie powiadomi MTP o zmianach adresów w formie pisemnej lub w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres e-mail: info@grupamtp.pl. W przypadku nieprzekazania informacji o nowym adresie, wszelkie doręczenia pod dotychczasowy adres uznaje się za skuteczne.

 4. Wszystkie materiały reklamowe dotyczące Debaty mają charakter informacyjny, wiążącą moc prawną mają postanowienia niniejszego Regulaminu.

 5. Wszelkie spory wynikłe na gruncie Regulaminu rozwiązywane będą przed sądem rzeczowo i miejscowo właściwym.

 6. Wszelkie pytania w sprawie treści i poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu proszę kierować na adres mailowy: info@grupamtp.pl lub pisemnie na adres: Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o., ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań.

 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.